Disclaimer

Ons Touch in Pictures 42-spierenboek alsmede de TiP kaartenset en de flowcharts zijn gemaakt voor studenten Touch for Health als aanvulling en ondersteuning bij het door de IKC goedgekeurde lesmateriaal. Het dient dus NIET als vervanging van het originele lesmateriaal.
De spiertesten zijn niet bedoeld om diagnoses te stellen of voorschriften te geven. Eenieder die werkt met deze spiertesten doet dat geheel uit eigen vrije wil, op eigen risico en eigen verantwoording.
De auteurs noch de uitgever kunnen voor eventuele schade verantwoordelijk worden gesteld.

Copyright © TiP

Alle rechten zijn voorbehouden aan TiP (Touch in Pictures).
Niets uit het door ons gemaakte materiaal (TiP 42-spierenboek, Tip kaartenset en Tip flowcharts mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers/ontwerpers.

nl_NL