Algemene voorwaarden

Voor alle foto’s gelden de algemene voorwaarden van de fotografen federatie.
Download hier

Wil je meer weten over auteursrecht van foto’s? Kijk dan op de site van Charlotte’s Law! 
Klik hier

Algemene voorwaarden van alle producten van TiP:

De koopovereenkomst van onze 42 spierenfilm is onder onze algemene voorwaarden hieronder te vinden.

Prijzen

Alle prijzen die TiP hanteert zijn in euro’s, exclusief eventuele overige kosten zoals verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die TiP hanteert voor haar producten of diensten, vermeld op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan TiP ten allen tijde wijzigen.

De producten worden verstuurd nadat de betaling is gedaan en het geld op de bankrekening van TiP staat.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan TiP niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan TiP, bij gebreke waarvan TiP niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Herroepingsrecht

Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product niet is gebruikt en nog in originele staat verkeert. De kosten voor retournering zijn voor de koper in kwestie.

Eigendomsvoorbehoud en voorwaarden

Alle foto’s, teksten, tekeningen en beeldmateriaal blijven eigendom van TiP.

Al het aangeschafte materiaal mag zuiver en alleen voor eigen gebruik ingezet worden.

Op al ons materiaal is copyright van toepassing, waarbij alle rechten zijn voorbehouden aan TiP. Niets uit onze producten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, door kopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TiP.

Indien een of meerdere van deze voorwaarden wordt overtreden,  volgt er een onmiddelijke boete van € 500,- per overtreding.

Nederlands recht is hierbij van toepassing, bevoegde rechtbank te Den Haag.

Wijziging algemene voorwaarden

TiP is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal TiP zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Koopovereenkomst 42 Spierenfilm van Touch in Pictures (TiP)

De koper (hierna te noemen: Wederpartij) van de 42 spierenfilm gaat akkoord met onderstaande voorwaarden t.a.v. het aanschaffen van de 42 spierenfilm van TiP. (Paulien de Roos, Inge van der Zwan-Dijkman en Irene Hin).

1. De Film wordt alleen gebruikt door de doelgroep:

  • Instructeurs ‘Touch for Health’, hierna genoemd TfH,  als aanvulling op het erkende lesmateriaal van de cursussen TfH 1 tot en met 4;
  • Studenten TfH als studie-hulpmiddel;
  • Praktijkhouders TfH en Kinesiologie voor eigen gebruik

2. Verdere Voorwaarden:

  1. Er mogen geen aanpassingen c.q. verkortingen in de Film aangebracht worden.
  2. Het is niet toegestaan de Film door te verkopen of aan (een) derde(n) ter beschikking te stellen;
  3. Op de Film is copyright van toepassing. Alle rechten zijn voorbehouden aan TiP. Niets uit de Film mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden op sociaal media (zoals Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter) in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, door kopiëren, opnamen of enige andere manier.


3. Boete en Schadevergoeding:

Wanneer de Wederpartij zich niet houdt aan de voorwaarden / eisen zoals vermeld in de hierboven genoemde voorwaarden, zal die Wederpartij verplicht zijn een direct opeisbare boete van €500,- (zegge vijfhonderd euro) per overtreding te voldoen aan TiP. 

Nederlands recht is hierbij van toepassing, bevoegde rechtbank te Den Haag.

Wederpartij accepteert de hierboven gestelde voorwaarden en koopt onder die voorwaarden de Film van TiP voor € 15,- (zegge: vijtien Euro)

nl_NL